Informace od profesionálů

MENU

  

BETA BOJOVNICE

  

PES

  

KOČKA

  

KRÁLÍK

  

BIOMEC - injekční antiparazitikum s obsahem Ivermektinu

 


Aktualizováno:

Veterina

Ivermectin pro účinnou léčbu a zamezení šíření parazitárních onemocnění u skotu, ovcí a prasat.

Co je to BIOMEC

BIOMEC 10 mg/ml injekční roztok je injekční antiparazitikum s obsahem ivermektinu.

TYP PŘÍPRAVKU: Antiparazitika, repelenty

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT: Ovce, Prase, Skot

Léková forma: injekční roztok.

Čirá, bezbarvá nebo nažloutlá kapalina.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka: Ivermectinum – 10,0 mg.

Použití ivermectinu s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek je indikován pro účinnou léčbu a zamezení šíření následujících parazitárních onemocnění:

Skot

Gastrointestinální oblí červi (dospělci a vývojová stadia):

 • Ostertagia ostertagi (dospělci, L4  a L3. včetně inhibovaných larev).
 • Ostertagia lyrata (dospělci).
 • Haemonchus placei (dospělci, L4 a L3).
 • Trichostrongylus axei (dospělci a L4).
 • Cooperia oncophora (dospělci a L4).
 • Cooperia punctata (dospělci a L4).
 • Cooperia pectinata (dospělci a L4).
 • Oesophagostomum radiatum (dospělci, L4 a L3).
 • Bunostomum phlebotomum (dospělci, L4 a L 3).
 • Nematodirus helvetianus (dospělci).
 • Nematodirus spathiger (dospělci).
 • Strongyloides pappillosus (dospělci).
 • Toxocara vitulorum (dospělci).
 • Trichuris spp. (dospělci).

Plicnivky:

 • Dictyocaulus viviparus (dospělci, L4 včetně inhibovaných larev).
 • Oční helminté:
 • Thelazia spp. (dospělci).
 • Střečci (všechna parazitující stadia):
 • Hypoderma bovis.
 • Hypoderma lineatum.

Zákožky:

 • Psoroptes bovis.
 • Sarcoptes scabiei var. bovis.

Vši:

 • Linognathus vituli.
 • Haematopinus eurysternus.
 • Solenopotes capillatus.

Přípravek se může používat adjuvantně při zamezení šíření zákožky Chorioptes bovis, ale nemusí nastat úplná eliminace.

Přetrvávání účinnosti u skotu:

Přípravek podaný v doporučené dávce 1 ml na 50 kg živé hmotnosti poskytuje účinné zamezení šíření Haemonchus placei a Cooperia spp. po dobu 14 dní. Ostertagia ostertagi a Oesophagostomum radiatum 21 dní a Dictylocaulus viviarus 28 dní po ošetření.

Ovce

Gastrointestinální oblí červi:

 • Haemonchus contortus (dospělci, L4 a L3).
 • Ostertagia circumcincta (dospělci, L4 a L3).
 • Trichostrongylus axei (dospělci).
 • Trichostrongylus colubriformis (dospělci, L4 a L3).
 • Trichostrongylus vitrinus (dospělci).
 • Nematodirus filicollis (dospělci a L4).
 • Nematodirus spathiger (L4 a L3).
 • Cooperia curticei (dospělci, L4).
 • Oesophagostomum columbianum (dospělci, L4 a L 3).
 • Oesophagostomum venulosum (dospělci).
 • Chabertia ovina (dospělci, L4 a L3).
 • Trichuris ovis (dospělci).
 • Strongyloides papillosus (L4 a L3).
 • Gaigeria pachyscelis (dospělci, L4 a L3).

Plicnivky:

 • Dictylocaulus filaria (dospělci, L4 a L3).
 • Protostrongylus rufescens (dospělci).
 • Nosní střečci (všechna larvální stadia):
 • Oestrus ovis.

Svrab:

 • Psoroptes conmmunis var. ovis.*
 • Sarcoptes scabiei.
 • Psorergates ovis.

*Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu se injekce podává dvakrát v intervalu 7 dnů. Jedna aplikace může pouze redukovat počet zákožek a budit dojem, že klinický svrab je eradikován.

Prasata

Gastrointestinální oblí červi:

 • Ascaris suum (dospělci a L4).
 • Hyostrongylus rubidus (dospělci a L4).
 • Oesophagostomum spp. (dospělci a L4).
 • Strongyloides ransomi (dospělci a somatické larvy).**

Plicnivky:

 • Metastrongylus spp. (dospělci).

Ostatní červi:

 • Stephanurus dentatus (dospělci a L4).

Vši:

 • Haematopinus suis.

Přípravek nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá 21 dní. Proto jejich eliminace může vyžadovat opakované ošetření.

Svrab:

 • Sarcoptes scabiei var. suis.

**Přípravek podávaný březím prasnicím 7–14 dnů před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem prasnic na selata.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Kontraindikace

Nepodávat intravenózně nebo intramuskulárně.

U zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dní před porodem.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

 • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání,
 • poddávkování z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček – FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

Použití tohoto přípravku musí být založené na místní epidemiologické informaci o vnímavosti nematodů a doporučeních, jak zamezit dalšímu vývoji rezistence na antihelmintika.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neaplikovat mokrým a špinavým zvířatům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na ivermektin nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek by neměly podávat těhotné a kojící ženy, starší osoby, pacienti s poruchami funkce CNS, epileptici, pacienti s vážnou jaterní insuficiencí, pacienti s kardiovaskulárními problémy.

Těhotné a kojící ženy by měly přípravek podávat obezřetně.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných rukavic.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Nežádoucí účinky

Po subkutánním podání může být u některých zvířat pozorován přechodný nepokoj a občasný výskyt otoků měkkých tkání v místě injekčního podání. Tyto reakce samovolně odezní.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost – skot, ovce, prasata

Studie ukázaly široké rozpětí bezpečnosti. Používání doporučených hladin nemá vedlejší účinky na plodnost.

Laktace

U zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dnů před porodem.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Skot

Doporučená dávka 0,2 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml přípravku/50 kg živé hmotnosti). Aplikace se provádí subkutánně do volné kůže před nebo za lopatkou.

V případě podkožní střečkovitosti je třeba skot ošetřit co nejdříve po ukončení náletu střečků.

Ošetření skotu postiženého podkožní střečkovitostí:

Ivermektin je účinný proti všem stádiím podkožních střečků u skotu, je však důležitá doba ošetření. Skot by se měl ošetřovat po skončení náletu střečků, protože zasáhnutí larev v období, kdy se nachází v životně důležitých orgánech, může u hostitele vyvolat nežádoucí reakce. Zasáhnutí Hypoderma lineatum v období, kdy se nachází v tkáních jícnu, může způsobit tympanii, zasáhnutí Hypoderma bovis v období, kdy se nachází ve vertebrálním kanále, může způsobit závrať nebo ochrnutí. Z tohoto důvodu by se měl skot ošetřovat před nebo po skončení těchto vývojových forem.

Ovce

Doporučená dávka 0,2 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá (odpovídá 0,5 ml přípravku/ 25 kg živé hmotnosti). Aplikace se provádí subkutánně do volné kůže mezi plecemi. U ovcí před střiží se před vlastní aplikací dávky ujistěte, zda jehla pronikla vlnou a kůží.

Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu se léčba po 7 dnech opakuje.

Prasata

Doporučená dávka 0,3 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml přípravku/33 kg živé hmotnosti). Přípravek musí být podáván pouze subkutánně v oblasti šíje v doporučené dávce.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Předávkování

Skot

Jedna dávka 4,0 mg ivermektinu na kg (dvacetinásobek používané hladiny) podaná subkutánně má za následek ataxii a depresi.

Ovce

Ivermektin podaný subkutánně prokázal odpovídající bezpečnost v doporučené hladině dávky. Při perorální dávce obchodního složení pro orální podávání do 4 mg ivermektinu na kg (dvacetinásobek doporučené dávky), podané žaludeční sondou, nezpůsobilo nežádoucí toxické reakce.

Prasata

Dávka 30 mg ivermektinu na kg (stonásobek doporučené dávky 0,3 mg na kg) aplikované prasatům subkutánně způsobila letargii, ataxii, bilaterální mydriázu, intermitentní tremor, ztížené dýchání a laterální ulehnutí.

Nebyla definována žádná antidota; doporučuje se symptomatická léčba.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Ovce, prasata:

Maso – 28 dnů.

Skot:

Maso – 49 dnů.

Mléko – u zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dní před porodem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

 • 1 x 5 ml, 10 x 5 ml.
 • 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml.
 • 1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml.
 • 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml.
 • 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.
 • 1 x 500 ml.

Kde se dá Ivermectin koupit

Ivermectin je lék jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Ivermectin smí použít jen odborník, neboť hrozí vážné poškození zdraví nebo vznik rezistence při nevhodném dávkování. Z těchto důvodů není možné Ivermectin volně koupit.přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

BIOMEC - injekční antiparazitikum s obsahem Ivermektinu

 Ing Jozef Buran

Múžem si u Vás objedna)t biomec. Ďakujem.

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | OdpovědětZajímavé články

ČeskáVeterina

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS